Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia

1) Harmonogram szkoleń z języka angielskiego dla pracowników Urzędu Gminy

2) Harmonogram szkoleń z kompetencji miękkich - szkoleń podnoszących kompetencje interpersonalne urzędników

 

NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZAS ZACZĄĆ!

       Jedną ze słabych stron urzędu, która jest zarazem przyczyną powstawania kwestii problemowej, jest niska znajomość języków obcych przez urzędników, w tym szczególnie dotkliwe braki znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i pełne korzystanie z treści angielskojęzycznej dokumentacji. Realizacja zadania pn. "Język angielski jako standard Unii Europejskiej" przyczyni się do eliminacji lub przynajmiej złagodzenia słabych stron funkcjonowania urzędu. Zadanie to zostało podzielone na IV etapy:

I ETAP: Motywowanie do nauki języka angielskiego

II ETAP: Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej

III ETAP: Szkolenie on-line wraz z konwersacjami przez Skyp'e

IV ETAP: Szkolenia stacjonarne.

       Uwzględniając codzienne obowiązki zawodowe pracowników urzędu, szkolenia językowe zaplanowano w formule blended  learning (zajęcia tradycyjne i e-learningowe), z mozliwością indywidualnych konwersacji z lektorem przez Skyp'a.

    11 maja br. pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie rozpoczęli naukę języka angielskiego. Pierwszy etap szkolenia miał na celu zmotywowanie kadry do nauki języka obcego. Omówieone zostały wszystkie czynniki, które wpływają na sukcesy w uczeniu się języka, typy motywacji, istotne sprawy związane ze zwiększaniem swojej motywacji itp. Motywacja jest sprawą kluczową zarówno w nauczaniu jak i w życiu codziennym. Uczenie się zaspokaja takie potrzeby jak badawczość, rozwiązywanie trudnych problemów lub poznawanie rzeczy dotąd nieznanych.

        17 maja br. rozpoczął się kolejny z etapów szkolenia z języka angielskiego /IV - szkolenie stacjonarne/. zajęcia w trybie tradycyjnym dają pracownikom urzędu możliwość wypowiadania się w grupie, prowadzenia dialogów między pracownikami. zajecia stacjonarne prowadzić będzie przez cały okres reazlizacji zadania Pan Marcin Peter -nauczyciel jezyka angielskiego.

       Pracownicy urzędu zostali również przeszkoleni z obsługi platformy e-learningowej / II ETAP - 18 maja br./, tak aby brak znajomosci oprogramowania nie stanowił bariery przy nauce jezyka. System obsługi platformy objaśnił Pan Bartosz Norek.

Wykorzystanie nauczania komplementarnego ma wiele zalet, pozwala pracownikom na pracę we własnym tempie, w wybranych przez siebie godzinach. System e-learningowy dobiera indywidualnie dla każdej osoby zakres materiału do utrwalenia i liczbę powtórek. Strona, na której urzędnicy bedą ćwiczyć język i sprawdzać swoją wiedzę to: www.elesson.pl.

 

zdj_1_motywacja.jpg [720x480]

 

 

                                        fot. zajęcia z motywacji do nauki języka angielskiego


szkolenie_stacjonarne_1.jpg [720x480]

     

 

szkolenie_stacjonarne_2.jpg [720x480]

fot. szkolenie stacjonarne z języka angielskiego


 


obsluga_platformy_2.jpg [720x480]

 

obsluga_platformy_3.jpg [720x480]

fot. szkolenie z obsługi platformy e-learningowej

 

 - SZKOLENIE Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ -

       Wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, zawoalowane oczekiwania z drugiej, to trudności, których doświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. O efektywnej komunikacji można mówić wówczas wtedy, kiedy treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji pracownicy Urzędu zastanawiali się nad procesami i mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy. Szkolenie to miało również na celu poprawę jakości kontaktów interpersonalnych kadry Urzędu z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez poznanie zasad poprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 

-PRACA ZESPOŁOWA-

     W dniach 01,02 i 06 czerwca pracownicy Urzędu uczestniczyli w kolejnym szkoleniu z kompetencji miękkich. Praca zespołowa uważana jest za jeden z podstawowych elementów decydujących o powodzeniu każdego przedsięwzięcia. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze specyfiką zachowań zespołowych oraz nauczenie ich grupowego przezwyciężania trudnych sytuacji. Omówione zostały cechy efektywnego zespołu, zasady jego funkcjonowania oraz skuteczna organizacja pracy w grupie. Dzięki 3-dniowym warsztatom i ćwiczeniom pracownicy Urzędu będą potrafili wypracować własne metody efektywnego współdziałania w zespole oraz rozwiązywania problemów.

 

-ASERTYWNOŚĆ W PRACY URZĘDNIKA-

       Dnia 5 września br. odbyło się kolejne szkolenie z kompetencji miękkich - asertywność w pracy urzędnika. Uczestniczyło w nim 8 pracowników Urzędu.

        Asertywnośc to umiejetność uczciwego i szczerego wyrażania własnych uczuć i poglądów, obrony własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu praw innych, co jest równoznaczne z pozytywnym stosunkiem do własnej osoby i do innych ludzi. Na szkoleniu przedstwiono ważne słowa kluczowe dotyczące asertywności: pewnośc siebie, poczucie własnej wartości i godności, szacunek dla siebie i innych, realizacja własnych potrzeb i praw bez naruszania godnosci innych, szczerość, swoboda i aktywne rozumienie tego, co dzieje się. Pracownicy dowiedzieli się, iż asertywnośc pomaga  współżyć z innymi  ludźmi i porządkować wzajemne relacje.

 

-SAVOIR - VIVRE W PRACY URZĘDNIKA-

      Termin savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i stanowi połączenie dwóch słów /savoir - potrafić; vivre-żyć/. Przedmiotem rozważań pracowników urzędu gminy w Gostycynie dnia 6 i 7 września br.  był ww. temat. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami savoir-vivre'u, które przydatne są w pracy urzędnika. Podczas kursu omówione zostały tematy takie jak: wręczanie wizytówek, zwroty grzecznościowe, formy oficjalnej korespondencji, rodzaje przyjęć, dobór strojów do poszczególnych okazji.

Znajomość reguł savoir-vivre'u daje poczucie swobody i jednocześnie uwalnia od stałej niepewności, czy ppostępujemy właściwie. Od kultury pracowników zależy też dobra atmosfera w pracy, co jest niezwykle ważne.

 

-SKUTECZNY LIDER-

       Dnia 12, 13 i 14 września br. pracownicy Urzędu wzięli udział w szkoleniu pn. Skuteczny Lider. Ww. szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestniczyła w nim grupa 6 osób. Urzędnicy zdobyli niezbędną wiedzę oraz opanowali umiejętności praktyczne konieczne do bycia prawdziwym liderem, człowiekiem sukcesu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Omówione zostały również podstawowe potrzeby, w kontekście potrzeb pracowników. Umiejetności lidera związane z zaspokojeniem potrzeb członków grupy powiększają szacunek do samego siebie i poczucie wartosci osobistej pracowników oraz wzmacniają spójność grupy i ducha solidarności zespolowej.

 

-AUTOPREZENTACJA W PRACY URZĘDNIKA -

        Człowiek od wieków chce wywierać na innych odpowiednie wrażenie. Wykorzystuje do tego liczne techniki autoprezentacji. W sferze prywatnej najczęściej robi to nieświadomie, natomiast, aby skutecznie oddziaływać w życiu publicznym i zawodowym, ludzie uczestniczą w różnych szkoleniach i warsztatach. I tak pracownicy Urzędu Gminy przez 2 dni (19 i 20 września br. ) uczestniczyli w takim szkoleniu. Podstawowym celem warsztatów było zapoznanie pracowników z metodami i technikami niezbędnymi w swobodnym budowaniu dobrych relacji z rozmówcami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość przeprowadzenia dobrej autoprezentacji oraz efektywnego wystąpienia publicznego w warsztatach z kamerą. 

 

- ZARZĄDZANIE CZASEM -

      Czas jest najcenniejszym i najważniejszym dobrem, jakie posiadamy. Czas jest również najbardziej ograniczonym dobrem, jakie posiadamy, jedynym którego nie możemy otrzymać więcej. Nie możemy kupić dodatkowego czasu, ale możemy wykorzystać go najlepiej jak potrafimy. Warsztaty z tematu zarządzania czasem, które odbyły się 3 i 4 października br. pokazały  pracownikom Urzędu, w jaki sposób efektywnie gospodarować zasobami, jakie metody są pomocne w analizowaniu zadań, jak wytyczać cele i ustalać harmonogramy działań. Uczestnicy trenowali umiejętnosći planowania i organizacji pracy własnej, budowania harmonogramu działania, zarządzania czasem, sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych. 

 

- ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW -

        Konflikt interesów jest nieuniknionym elementem życia społecznego w tym zwłaszcza kultury organizacyjnej urzędu. Wynika to z faktu posiadania przez ludzi różnych potrzeb, których jednoczesna realizacja jest niemożliwa. Konflikty istniały od zawsze, nie zawsze są rozwiązywalne, ale zawsze trzeba szukać prób rozwiązania owego sporu. Ważną umiejętnoscią jest również dostrzeganie pozytywnych stron konfliktu, autoanaliza własnych stylów reakcji na sytuację konfliktową oraz znajomość strategii radzenia sobie z konfliktem. Aby umieć osiągnąć wszystkie ww. umiejętności ważna jest wiedza o przyczynach konfliktu, jego istocie oraz dynamice rozwoju. Takie umiejętnośći zdobywali na szkoleniu urzędnicy w dniach 5 i 6 października br. Zapoznali się oni również ze źródłami konfliktów w organizacjach, naturą i dynamiką konfliktów, stylami rozwiązywania konfliktów, zasadami unikania sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów.  

 

- KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO -

        Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość  procedur administracyjnych pozwoli na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawni pracę urzędnika.
15 października br. wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie (18 osób) mieli okazję uczestniczyć w ww. szkoleniu, które odbyło się we Władysławowie. Urzędnicy zostali zapoznani ze specyfiką postępowania administracyjnego, z zasadami związanymi z właściwym doręczaniem korespondencji i obliczaniem terminów.  Analizowano również zagadnienia doręczania pism za pomocą srodków komunikacji elektronicznej, a także przedstawiono zagadnienia z zakresu  procedur wydawania decyzji administracyjnej.
 

 

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH -


        15 października br. pracownicy Urzędu Gminy ( 18 osób) uczestniczyli w szkoleniu z zakresu Ochrony Danych Osobowych, które odbyło sie we Władysławowie. Celem szkolenia było przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie  do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. Pracownicy dowiedzieli się jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych, w jakich przypadkach i jakim zakresie można przetwarzac dane osobowe klientów oraz pracowników, w jaki sposób zabezpieczac dane osobowe przetwarzane tradycyjnie i w ramach systemów informatycznych. Trener omówił również sposób sporządzania prawidłowej dokumentacji  z zakresu ochrony danych osobowych oraz rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej urzędu.  

 

- OCENIANIE PRACOWNIKÓW -


       Pozytywna ocena pracownika może być podstawą do jego awansu, ocena negatywna - do zwolnienia. Ocena nieprawidłowo natomiast powoduje odpowiedzialność pracodawcy. Ocenianie pracowników jest nieodłącznym  elementem zatrudnienia. Przeprowadzenie ocen okresowych jest ważnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które pozwala na pozyskanie informacji wpływających na dalsze organizowanie "życia" Urzędu.

2 listopada pracownicy Urzędu  /6 osób, w tym kierownictwo Urzędu/ uczestniczyli na szkoleniu z zakresu oceniania pracowników. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasadami  budowania efektywnego systemu ocen okresowych. Trenowano również umiejętności konstruowania  narzędzi oceny pracowników oraz  przeprowadzania rozmowy oceniającej. Zaprezentowane zostały także możliwości wykorzystania wyników oceny pracowniczej i metody doskonalenia kadr w urzędzie. Poprzez oceny okresowe kierownicy i przełożeni mogą uzysakć wiedzę o potencjale zawodowym pracowników oraz możliwości ich rozwoju.

 

-MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW-

        Pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie  (6 osób, w tym 4 kobiety) uczestniczyli dnia 3 listopada br. w ostatnim już szkoleniu z kompetencji miękkich z tematu motywowania pracowników. Motywowanie w pracy to nic innego, jak wywieranie wpływu na pracowników w taki sposób, zeby zapewnić ich zaangażowanie w pracę, a w konsekwencji - sukces jednostki. Pod pojęciem motywowanie rozumie się także zachęcanie podwładnych do lepszej, bardziej efektywnej pracy i ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.

Motywowanie pracowników to jedna z najcenniejszych umiejętności zarządzania ludźmi w danej jednostce. Celem szkolenia było opanowanie przez uczestników takich umiejętnosci jak: motywowanie siebie i innych, planowanie celów, motywowanie poprzez cele. Trener omówił wiele ważnych aspektów tj. pogłebianie praktycznej wiedzy na temat motywacji człowieka w pracy, nauczenie stosowania adekwatnych narzędzi motywacyjnych oraz łaązenie celów indywidualnych jak i organizacji.