Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Zespół Oświatowy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Informacja

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu Pomocy de minimis

Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta